Chủ Trương - Đường Lối - Mục Đích - Mục Tiêu Của Nhóm Tin Và Sống

I- Nhóm TIN VÀ SỐNG chủ trương góp phần gầy dựng một nền "VĂN HÓA KITÔ GIÁO" mà cho đến nay đã được nhiều Nhóm ngòai nước thực hiện (như Dũng Lạc, Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ, Vietcatholic v.v...) Đường lối của Nhóm TIN VÀ SỐNG là tận dụng những phương tiện truyền thông hiện đại để "làm việc tông đồ" hợp với xu thế mới và vừa khả năng của Nhóm. Làm việc tông đồ có nghĩa là không làm chính trị đảng phái mà nhắm phát triển các giá trị Nhân bản Kitô giáo và Truyền thống Dân tộc Việt Nam.

Nhóm TIN VÀ SỐNG coi đây là một cách trả ơn cho Giáo Hội và Đất Nước đã dành thật nhiều ưu đãi cho lớp người có học chúng tôi vào những giai đọan mà tòan dân lâm cảnh khốn đốn cùng cực trước cũng như sau năm 1975.

II- Mục đích và Mục tiêu

II-1. Mục đích.

Biên sọan và xuất bản những tác phẩm nhằm đề cao giá trị Nhân bản Kitô giáo và tinh thần Truyền thống Dân tộc cũng như tinh thần Dân chủ bằng cách phát triển Xã hội Dân sự (không nhằm sinh họat chính trị đảng phái)

II-2. Mục tiêu

Khuyến khích nhau sáng tác bài vở ; và cần giúp nhau kiện tòan những bài vở ấy (bằng lối trao đổi qua điện thư với tác giả hoặc bằng lối mở ra một cuộc bàn luận quanh đề tài được tác giả viết trong bài nói đây)

Tiếp theo nên phổ biến trên hệ thống viễn thông quốc tế (internet) để được dư luận bàn đến, góp ý v.v… Và cũng là nhằm vừa thông tin vừa chịu sự chỉng giáo của dư luận, trước khi có quyết định xuất bản thành sách vở, tập san, khi thấy cần.