Ai Vẽ Những Bức Tranh Này

any idea ???

The person who painted these pictures wanted to attend the Viennese academy of Fine Arts and become famous as an artist. If he had been accepted by the academy, world history would have been much different.

His name was Adolph Hitler.


Devinez qui a peint ces œuvres d'art? Ne me regarde pas.

La personne qui a peint ces images voulu assister à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne et devenu célèbre en tant qu'artiste. S'il avait été accepté par l'Académie, l'histoire du monde aurait été bien différente.

Son nom était Adolf Hitler.


Ai vẽ những bức tranh này ?

Đoán xem ai vẽ những tác phẩm nghệ thuật này? Đừng nhìn tôi. . Người mà vẽ những bức tranh này muốn tham dự Viennese học viện mỹ thuật và trở nên nổi tiếng như một nghệ sĩ. Nếu ông ta đã được chấp nhận bởi viện hàn lâm,. lịch sử thế giới đã khác nhiều . . . Tên Anh ấy là Adolph Hitler