Anh Hùng Tử Đạo Tuổi Mười Hai

Khi đó là vào năm Tân Dậu ( 1862 )

Tại làng Tiên Chu thuộc tỉnh Hưng Yên

Gia đình một người cha và bốn con trai

Bị phân tháp theo lệnh vua truyền

Hai con lớn phải đến một làng

Gồm tòan lương dân , ngọai đạo

Cha và hai con nhỏ vào một làng khác

Bị đầy ải, đánh đập, bắt bỏ đạo

Nhưng cả cha và con ,

không ai nghe lệnh truyền chối đạo

Để quá khóa : bước qua Thánh Giá.

Sau đó người cha phải bị trảm

Còn hai con bị tháp vào một gia đình

lương dân

Anh mười hai tuổi tên Văn

Em mười tuổi tên Thuần

Hai anh em phải mang gông vào cổ

Khi thường ngày chơi đùa ngòai phố

Một lần người anh lớn đi qua hỏi nhỏ :

Anh tưởng em đã lên thiên đàng

cùng với bố ?

Văn trả lời : Không được đâu anh,

Vì quan lới bảo em còn nhỏ

Người anh nói : Sao em khờ quá

Cứ nói rằng em đủ tuổi rồi

Thôi hãy đi gặp quan mà nói

Là em đủ lớn khôn để giữ đạo

Em tình nguyện chết để giữ Đức Tin

Cậu Văn nghe lời anh đi liền

Vào dinh quan Tuần Phủ để thưa kiện

Xin được chết vì lòng tin

Không thể nghe quan mà chối đạo

Đạp THánh Giá như những người sợ chết

Quan nghe nói truyền đem Thánh Giá

Ảnh Đức Mẹ bầy giữa công đường

Bắt em nhỏ phải mau bước qua

Nếu không sẽ phải chết

Nhưng cậu Văn quyết định liều chết

Không nghe lời quan, dù phải ra sao

Dù phải đi tới pháp trường

Cuối cùng cậu cũng được tọai nguyện

Đội hành hình dong cậu lên đường

Ra bãi chém để được lãnh án tử

Dành cho người dám chống lệnh vua

Anh hùng thay một em bé tuổi mười hai

Chưa trưởng thành nhưng có thừa dũng lực

Chấp nhận hy sinh để theo bước cha anh

Xứng đáng là một ANH HÙNG TỬ ĐẠO

ĐINH ĐỒNG PHƯƠNG