Ðược Cho Vào Trong 'Eis' Rồi Được Mãi Mãi Ở Trong 'En' Danh YHWHÐược Cho Vào Trong 'Eis' Rồi Được Mãi Mãi Ở Trong 'En' Danh YHWH