Chúc Ngôn

Nếu có ai hỏi tôi, anh thích câu nào nhất của Chúa Giê-su trong Tan-ươc, tôi có thể trả lời ngay mà không cần phải sau nghĩ, đó là câu Ngài nói với các tông-đồ khi lập Bí -tích Thánh-thể

"Các con hảy cầm lấy mà ăn vì đây là minh thầy" và "Các con hãy cầm lấy mà uống vì đây là máu Thầy, máu Tân-ước và vĩnh-cửu sẽ đổ ra cho các con và cho tất cả moi người để tội được tha thứ.Cáccon hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy"

Và một câu hỏi tiếp theo có thể đặt ra là, tại sao lại thích đoạn văn nầy nhất. Câu trả lời cũng chỉ có thể là, vì

Mỗi lần nghe hay đọc văn văn nay, lòng tôi rung động mà chưa một câu nói nào khác của Chúa cho toi cảm xúc này, những lới Ngài nói trên, nó diển một ngôn ngữ tình yêu giữa thầy và tró, trong tình bằng hữu mà chỉ có Ngài mới có đươc, một thứ tình yêu mà Ngài đã nói tình yêu cao cả nhất là hy sinh mạng sống cho ngưới minh yêu

Nó diễn tả một cuộc chia tay đầy nước mắt của thầy và trò, một cuoc chia tay mà chủ chăn phải chêt, còn đàn chiên thì tan tac, một cuộc chia tay mà đức tin của các tông đồ bị thử thách, một cuộc chia tay mà nếu không có sự Phuc-sinh của Chúa, sẽ là một cuộc chia tay vĩnh viễn và ô nhuc, chẳng có Giáo-hội, mà cũng chẳng còn Bí-tich thánh thể nủa, tại sao vậy, vì

Trong những giây phút thê lương nhất của Chúa, những lúc mà Chúa cần đến các Tông-đồ nhất,thí các lại ghủ, không thức với thầy minh, dù là chỉ một giờ.

Mới trước đó một thời gian ngắn, các Tông-đồ đã thưa với Thầy mình rằng,dù thế nào, chúng con cũng sẽ không bao giờ chối bỏ Thầy, mạnh miệng nhất là Phê-rô, thế mà đã chối thầy 3 lần.

Và cuối cùng Chúa đã chết trong cô đơn, cô đơn đến nỗi Ngài chẳng thấy cha mẹ mình đâu, các tong-dồ đa cùng ăn, cùng ngủ với Ngài suốt 3 năm trơi, cô đơn đến nổi Ngài còn hỏi cha của Ngài rằng, sao Cha bỏ con.

Nhưng rất may, nói theo ngôn ngữ trần gian, Chúa đã nói, sau khi Ta sống lại, Ta se đen Galilee trước các con và cả thề giới cũng đã phục sinh cùng Ngài và chúc-ngôn đươc khải-hoàn một cách toàn mỹ.

Và ngày hôm nay cho đến tận thế, mổi lần chúng ta ăn bánh này, chúng ta lại nhớ tới Thầy, nhó tới lời của Thầy

"Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, người đó có sự sống đới đói và ta sẽ cho nó sống lại trong ngày sau hết". Jn 6.54

Phạm văn Khôi