Synodo Tunquinensé - Công Đồng Hội Lần Thứ Nhất Miền Bắc Kỳ

 

Xin mời đọc ở đây

https://docs.google.com/open?id=0B7j34oxyJk0kMzhpa2RQd0F5eGM

https://docs.google.com/open?id=0B7j34oxyJk0kQWViaVBnQ2FuUlE