Cờ Việt Nam do HCM đem về nước - Cờ đỏ sao vàng là cờ của tỉnh Phúc Kiến Trung Cộng

Vào năm 2002, trang mạng worldstatesmen chấm org là một trang mạng lưu trử những di tích chi tiết về lịch sử đã đưa ra tiểu sử những lá cờ của Trung Quốc. Một trong những lá cờ Trung Quốc thuộc Tỉnh Phúc Kiến. Lá cờ đại diện cho Chủ Tịch Phúc Kiến có từ năm 1933 - 1934 là cờ gốc của CSVN.

"Chairman of the People's Government (at Fuzhou) 21 Nov 1933 - 21 Jan 1934 Li Jishen (b. 1884 - d. 1959)" 

Sau khi dân mạng tìm thấy được lá cờ CSVN ăn cắp cờ của Tỉnh Phúc Kiến thì vấn đề nầy được đưa lên rầm rộ trên các diễn đàn yahoo, các blogs cá nhân thì Đảng CSVN đã tìm cách liên lạc với trang mạng worldstatesmen để xóa và lấy CHI TIẾT lịch sử ĐỘNG TRỜI nầy xuống. 

Có thể Đảng CSVN đã trả cho trang mạng worldstatesmen một số tiền rất lớn, có thể là vài trăm nghìn đô hay cả triệu đô không chừng. Đảng CSVN đang làm hết sức để nhằm che giấu chứng tích lịch sử nầy.

Lá cờ Tỉnh Phúc Kiến và cũng là cờ ĐỎ SAO VÀNG của CSVN được chưng bày trên worldstatesmen được vài tháng sau thì bị biến mất. 

Bây giờ nếu bạn vào trang http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.worldstatesmen.org/China.html&h=2AQH2TqCV&enc=AZNiCZiQWcc3Hmkwfrbo09_expfhEea7PuClPaw-Yqg3uBM5TTt5P94y9EGfChrpmK0AttlDj2j_V3bJEN-zpDsX03x6ighuEgHYLEv7yK7EM_bm9nn_URjw0Hpt3cbTTXxhnd0FeIWOHgFEj7cVnYJxt4UCQ0N2jNaVdvp3REFnbQ&s=1 thì sẽ không còn nhìn thấy chi tiết như Thùy Trang nêu trên nữa, tuy nhiên bạn có thể tìm thấy được chi tiết nầy qua CACHE ghi lại những trang mạng cũ, lưu trử từ năm 2002http://www.facebook.com/l.php?u=http://web.archive.org/&h=jAQEltYqH&enc=AZPzWcNWZ3W-NOL--23FUXXY6u0yrfiY-ZqGXbXpL2FxfPPUsHOFxa1rXNtArAk7FCI2YvRta1obhkz6EceIvECuVtVKUotC895JWwP5dyIx1WKnjb9lY9zSYTPYl0GzT5-mJwMb3Q6kqfTjz0lXSrNlz8_AB7XPwiKKyBcDkAWSYw&s=1.

Đường link để tìm thấy hình ảnh mà Thùy Trang chứng minh nêu trên tại nơi đây: 

http://www.facebook.com/l.php?u=http://web.archive.org/web/20021010094056/http://worldstatesmen.org/China.html&h=CAQGke167&enc=AZOC1ak7G4H41-6OQjsV6UgBN9yOx6p1toUI4Zdvz9O81pz7mBqb73VJy9VWHNPlpfGvtqPbH0vBN8yM4HzR8Y5GUhjTxvHBLngL_gns6ych4pEZdfRq-a6nG-Fvt8wxPe96zbdNM2NPL4szf8fZxlynouRO1ghVK80JtCvhJGo57A&s=1
Xin các bạn giúp Thùy Trang một tay, phổ biến tin nầy thật nhanh và rộng. 

Sau khi cái stt nầy đưa ra, có thể Đảng CSVN sẽ tìm cách trả tiền bạc triệu đô để xóa dấu tích trong CACHE nầy luôn. Nếu chúng ta phổ biến nhanh, kịp thời thì dù có xóa CACHE lưu trử kia sẽ không còn tác dụng vì nhiều người đã biết. 

Hãy giúp 1 tay, share đồng thời phổ biến rộng, càng nhanh càng tốt trước khi CSVN tìm cách xóa cache cũ của web.archive.org 

Trân trọng 

Nguồn: FB Nguyễn Thùy Trang