Mầu Nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa

Chúa Giêsu mạc khải:

“Cha đem Tình Yêu Thiên Chúa mà thổ lộ cùng Nhân loại. Mầu Nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa vô cùng cao cả và kín nhiệm. Không một ai trong Nhân loại thấu hiểu khi Cha chẳng mạc khải cho. Đã từ bao thế kỷ nay, chưa có ai đã được diễm phúc soi sáng, dạy dỗ, để hiểu biết về Mầu Nhiệm Ba Ngôi. Hôm nay, Cha dạy con về Mầu Nhiệm ấy. Việc mạc khải này, không phải để Nhân loại thấu hiểu, song là để Nhân loại hiểu rõ Tình Yêu lạ lùng của Thiên Chúa đã yêu Nhân loại thế nào...

“Đây là Mầu Nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, Cha tỏ cho Nhân loại. Từ thuở đời đời chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Song với Tình Yêu vô cùng đối với Nhân loại, Thiên Chúa đặt Ngôi Vị cho mình. Ngài tự ví mình như một thụ tao, và muốn bằng thụ tạo, để tỏ lộ Tình Yêu. Với quyền phép của một Thiên Chúa, Ngài mặc lấy cho Ngài địa vị là Con Thiên Chúa. Đó là Ngôi Hai. Ngôi Hai và Ngôi Cha cũng là một Thiên Chúa, một Thiên Chúa trong một Bản Tính và một Uy Quyền như nhau. Nhưng trong Ngôi Con Nhập Thể và đã mặc bản tính loài người, nên với bản tính loài người ấy, Ngôi Con chỉ làm đúng bổn phận của mình cũng như sự hiểu biết mà Ngôi Cha cho phép. Như vậy, Ngôi Con đã giữ đúng cương vị là Con Thiên Chúa. Con chẳng bằng Cha mà chỉ làm theo những gì Cha dạy dỗ.

“Linh hồn Nhân loại được tạo dựng nên chính ở Ngôi Con. Khi nghĩ đến Nhân loại để tác tạo, Ngôi Cha yêu dấu loài người như chính mình Người. Yêu như yêu chính Người, nên Ngài đã nghĩ đến Ngôi Hai. Nhân loại được sinh ra, nên mới có Ngôi Hai Thiên Chúa. Hay nói đúng hơn, Ngôi Hai xuống trần, chính thức mặc lấy thân phận hèn hạ loài người, để từ Ngôi Hai, linh hồn Nhân loại được nâng lên, tẩy rửa trong Máu Châu Báu Người. Như vậy, mỗi linh hồn Nhân loại là hình ảnh của Thiên Chúa Ngôi Hai, hay là chính Thiên Chúa Ngôi Hai trong linh hồn ấy.

“Ngôi Cha và Ngôi Con là Một, nên Tình Yêu Dấu giữa Cha Con thắm thiết vô cùng. Tình Yêu ấy không thể diễn tả bằng lời. Ngôi Cha yêu mình thế nào thì cũng yêu Ngôi Con như vậy. Hơn thế nữa, Người yêu Ngôi Con hơn chính mình Ngài, bởi Con chính là linh hồn Nhân loại, mà cũng chính là Người. Tình Yêu ấy phát xuất Ngôi Ba, để từ Ngôi Hai và Ngôi Ba, Nhân loại thấu rõ Tình Yêu Thiên Chúa.

“Ngôi Ba là Tình Yêu giữa Ngôi Cha và Ngôi Con. Nếu Ngôi Con là một thể-hiện hiện-hữu Tình Yêu của Ngôi Cha với Nhân loại, thì Ngôi Ba chính là Tình Yêu ấy. Vì vậy, khi nói rằng: Linh hồn Nhân loại cao trọng bằng chính Thiên Chúa không phải là xúc phạm đến Thiên Chúa. Ngôi Cha khi nghĩ đến Nhân loại là Người đã nghĩ đến Ngôi Con. Vậy Ngôi Con và Nhân loại được nghĩ đến cùng một lúc trong Ngôi Cha. Người đã yêu linh hồn Nhân loại và Ngôi Con như chính nhau. Bởi Người biết Nhân loại thì luôn lỗi lầm, phải chính Ngôi Hai Thiên Chúa mới cứu chuộc được Nhân loại. Mà Ngôi Hai cũng chính là Thiên Chúa. Vậy mỗi linh hồn Nhân loại là chính Tình Yêu của Thiên Chúa Ngôi Cha. Ngôi Con được sinh ra để thể hiện Tình Yêu ấy. Ngôi Ba là chính Tình Yêu ấy. Sự thể hiện Tình Yêu và Tình Yêu là một, nghĩa là Ngôi Hai và Ngôi Ba là Một. Như vậy Ngôi Ba Thiên Chúa cũng chỉ là một Thiên Chúa duy nhất. Mầu Nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa là Mầu Nhiệm Tình Yêu cao cả của Thiên Chúa yêu dấu loài người.

“Thế nên, trong Ngày Quang Lâm, không phải Thiên Chúa đã dùng Nhân loại để Vinh Quang của Người được tỏ hiện. Song là để tôn vinh Ngôi Con, cho Ngôi Con mặc lấy Vinh Quang của Cha. Và nhờ đấy, mỗi linh hồn Nhân loại được mặc lấy Vinh Quang của Thiên Chúa. Đó là Bí Nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa khi tác tạo Nhân loại trong Tình Yêu của Người.

“Tình Yêu ấy từ bao thế kỷ qua, Nhân loại không thấu hiểu, nên đã chối bỏ. Nhân loại đã phản bội Tình Yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa đã thấu rõ những yếu hèn của loài người, bởi chúng chính là hư vô được tạo dựng trong Tình Yêu. Thiên Chúa lại yêu dấu loài người đến nỗi Người cho mọi người được Tự do để tìm kiếm hạnh phúc như Người đã ban cho. Sự Tự do ấy đã đem loài người xa dần Tình Yêu của Người, để rồi trong thời buổi cuối cùng này, Nhân loại hầu hết đã mất hẳn những nhận thức về Thiên Chúa trong cuộc sống họ. Đó cũng là Ý Định của Thiên Chúa để đưa loài người về cùng Tình Yêu.

“Ngài sẽ phá nát những gì tạo thành do ý muốn của loài người, để chính Người xây lại trong Tình Yêu Người, từ con người đến vạn vật, cây cỏ cho đến muông thú đều được Tình Yêu là Ngôi Ba Thiên Chúa sửa lại, uốn nắn lại, tẩy rửa hết những tì ố xấu xa, để chính thức Nhân loại bước vào Tình Yêu Thiên Chúa, bước vào Vườn Địa Đàng Mới, không phải là Vườn mà Adam-Eva đã làm cho ô nhiễm, mà là Vườn Địa Đàng do Thiên Chúa tái lập để đem Dân Người vào, hầu Tình Yêu Thiên Chúa được đáp đền. Đáp đền nghĩa là Tình Yêu lại trở về cùng Tình Yêu. Tình Yêu của Thiên Chúa là: Nhân loại sẽ lại được sống trong chính Tình Yêu mà Ngài đã tạo dựng.

“Sau Ngày Quang Lâm, Nhân loại hoàn toàn thuộc hẳn về Thiên Chúa. Tình Yêu của Ngài lại trở về cùng Ngài. Lúc đó Ngôi Con không còn nữa, vì Ngôi Con chính là hiện thân của Nhân loại. Nhân loại đã trở về cùng Ngôi Cha trong Tình Yêu, thì Ngôi Con ấy được ngôi Cha bãi bỏ để Ba Ngôi chỉ còn hiệp nhất trong một Thiên Chúa duy nhất với Nhân loại duy nhất là Tình Yêu của Ngài.

“Cha là Thiên Chúa Tình Yêu. Còn Ngôi Ba thì sao? BA NGÔI Thiên Chúa là MỘT, Mầu Nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa chỉ có khi Thiên Chúa nghĩ đến và tạo dựng Nhân loại. Nhân loại đã trở về cùng Thiên Chúa, Tình Yêu Thiên Chúa đã trở về cùng Thiên Chúa, nên Ngôi Ba cũng hiệp nhất trong một Thiên Chúa duy nhất trong Nhân loại. Như vậy chỉ còn DUY NHẤT MỘT THIÊN CHÚA cai trị Dân Người. Thiên Chúa sống trong hạnh phúc của Người, trong trái tim và linh hồn Nhân loại. Trong Trời Mới Đất Mới, chỉ còn Một Thiên Chúa, và tất cả là loài người, hay nói đúng hơn, tất cả Nhân loại chỉ tôn thờ, yêu mến Một Thiên Chúa duy nhất. Trong tim lòng mọi người không còn một Tình Yêu nào khác, ngoài Tình Yêu Hoan Lạc, Hạnh Phúc Của Thiên Chúa.

“Trong Vườn Địa Đàng ấy, chính Mẹ Thánh Cha sẽ là Người cai trị Dân Cha. Nhờ Mẹ Nhân loại đã được cứu chuộc, thì trong Vinh Quang Thiên Chúa, Mẹ sẽ được tôn vinh là Nữ Vương Trời Đất. Tình yêu của Thiên Chúa đến với Nhân loại nhờ Mẹ. Khắp thiên hạ sẽ tôn vinh, ngợi khen, chúc tụng Mẹ đến muôn đời.

“Thiên Chúa sẽ trao cho Mẹ Uy Quyền Tuyệt Đối của Người, để Mẹ dẫn dắt Dân Chúa đi trong Tình Yêu của Ngài.

“Cha là Thiên Chúa Tình Yêu, vậy khi Cha tỏ lộ Trái Tim Cha cho Nhân loại, để Nhân loại tôn thờ, thì trong Vườn Địa Đàng, Nhân loại còn tôn thờ Trái Tim Cha nữa không, khi không còn Ngôi Hai Thiên Chúa? Trái Tim Cha là Biểu Hiện Tình Yêu của Chúa Cha. Khi Cha tỏ lộ Trái Tim Cha cho Nhân loại để Nhân loại tôn thờ là Cha đã muốn Nhân loại nhận thật Tình Yêu của Thiên Chúa đối với Nhân loại; tôn thờ yêu mến Trái Tim Cha là Nhân loại đã tôn thờ yêu mến Thiên Chúa. Từ sự yêu mến ấy, Tình Yêu Thiên Chúa sẽ tuôn đổ cho Nhân loại...và Ba Ngôi không phải là không còn Ngôi Hai Thiên Chúa, song Ngôi Hai lại trở về, để cùng hiệp nhất trong môt Thiên Chúa. Dầu vậy, Ngôi Hai Thiên Chúa vẫn còn sống mãi trong tim lòng Nhân loại.

“Thiên Chúa có Ba Ngôi và Ba Ngôi cũng là một Thiên Chúa. Đó là Mầu Nhiệm cao cả của Tình Yêu Thiên Chúa với Nhân loại. Thế nên, khi tỏ rõ Mầu Nhiệm về Ba Ngôi Thiên Chúa cho Nhân loại là Cha muốn Nhân loại thấu hiểu Tình Cha yêu dấu họ thế nào.

“Thiên Chúa Cha đã bỏ cả Ngôi Vị Thiên Chúa, để mặc lấy xác phàm trong địa vị làm Con Thiên Chúa cho hợp với loài hèn, Ngài bỏ cả địa vị cao sang và Uy Quyền Tuyệt Đối của một Chủ Tể Muôn Loài, để hạ mình làm một Hài Nhi trong cung lòng một thụ tạo, sống như một thụ tạo, hơn thế nữa, đời sống lại thấp hèn, bên cạnh Thân Mẫu và Cha Nuôi. Người sống đúng căn bậc của một con trẻ bình thường với đời sống nghèo khổ. Ra giảng Đạo, người chịu mọi đau khổ, gian truân, khinh bỉ, thù hằn, đố kỵ, ghét ghen, không một lời oán trách. Ngài vẫn làm tròn Sứ Mệnh Cứu Chuộc Nhân loại, bởi Ngài biết Nhân loại chẳng thể được cứu rỗi, nếu Ngài chẳng dùng chính Sinh Mạng Mình mà cứu chuộc. Không gì có thể tẩy rửa tội lỗi Nhân loại, nếu Máu Ngài chẳng đổ ra. Cái Chết đau thương và Máu Châu Báu ấy chính là chứng tích của Tình Yêu Thiên Chúa đối với Nhân loại. Chứng tích ấy còn đó, hằng ngày trên các Bàn Thờ, Thập Giá còn là một Ấn Tích của Thiên Chúa yêu thương Nhân loại.

“Hãy im lặng! Để Cha thoát qua cơn xúc động trong Tim Cha vì yêu dấu các con. Hãy kết hiệp cùng Trái Tim Cha, để con thấu rõ Tình Cha yêu dấu Nhân loại thế nào!

“Hãy im lặng mà đón nhận Tình Yêu chiếm ngự. Con chưa thể chết được, mà con chỉ chết ngất trong ái ân hoan lạc của Cha. Đó là hạnh phúc vô biên mà chỉ những người sống trong Tình Yêu Cha mới hưởng được hạnh phúc đó đang tuôn đổ cho hết mọi người trong Nhân loại. Nhưng đã mấy ai muốn mở trái tim để hứng lấy hạnh phúc ấy, hoan lạc ấy, ân ái diễm tuyệt ấy!

“Cha là cả vũ trụ Tình Yêu của Nhân loại. Cha thương con biết bao vì sức yếu hèn của con. Cha luôn nâng niu sự yếu hèn ấy, để nó không chết đi trong Tình Yêu mãnh liệt của Cha. Khát khao Tình Yêu Cha là con đã chọn cho con một Hạnh Phúc đời Đời, một cuộc sống viên mãn trong Tình Yêu, một khoái lạc trong ái ân tuyệt vời. Đó là sự sống thật của con trong Trái Tim Cha. Đó mới là hạnh phúc mà mọi người phải tìm kiếm, phải khát khao. Cha đã và đang rút đi hạnh phúc trần gian để thay vào đó Cha đem Tình Yêu của Trái Tim Cha mà dốc đổ cho Nhân loại, hầu tất cả Nhân loại được biết ước ao một hạnh phúc trường sinh. Hạnh phúc của Cha là chính khi Cha được dốc đổ hết Tình Yêu trong Trái Tim Cha cho Nhân loại. Đó là Tình Yêu Cha ban cho Nhân loại. Đó là Vinh Quang Thiên Chúa mặc cho Tình Yêu của Ngài là Nhân loại.

“Thiên Chúa Cha tôn vinh Chúa Con, là Ngài muốn mặc Vinh Quang của Ngài cho Chúa Con. Nhân loại nhận thật Chúa Con là Tình Yêu của Chúa Cha ban cho Nhân loại. Vậy khi mặc Vinh Quang của Cha cho Con, là chính Chúa Cha đã đem Vinh Quang của Người mà mặc cho mỗi linh hồn Nhân loại, để tất cả Nhân loại đều được hưởng Vinh Quang ấy trong Tình Yêu của Ngài là Chúa Con.

“Sau Ngày Quang Lâm, BA NGÔI đã hiệp nhất nên MỘT trong Chúa Cha. Như vậy Nhân loại không còn dùng của ăn thiêng liêng là Mình và Máu Châu Báu Cha trong Phép Thánh Thể Mầu Nhiệm nữa sao? Phép Thánh Thể Mầu Nhiệm vẫn là một Bí tích Tình Yêu cao quý trên hết mọi Tình Yêu. Đó là sự kết hiệp mật thiết nhất giữa Tình Yêu Thiên Chúa, để Thiên Chúa và thụ tạo nên một trong ái ân mặn nồng. Bí Tích Thánh Thể Nhiệm Mầu cũng là một chứng tích Tình Yêu của Thiên Chúa với Nhân loại, để nhắc cho Nhân loại luôn nhớ rằng: Thiên Chúa đã yêu dấu Nhân loại đến nỗi đã chết vì Tình Yêu ấy, và cũng vì Tình Yêu dấu vô biên ấy, Ngài đã đem chính Máu Thịt Ngài làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn Nhân loại. Tình Yêu ấy đã đem Nhân loại vào Vinh Quang của Ngài.

“Giờ đây, hãy trở lại Mầu Nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa có Ba Ngôi: Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần. Ngôi Cha vì yêu dấu Nhân loại quá đỗi, nên đã tự mặc cho mình một Ngôi Vị khác, để tỏ Tình Yêu ấy. Đó là Con Thiên Chúa, Con Thiên Chúa được tạo thành trong Ngôi Cha cùng một lúc với sự tác tạo loài người, để Ngôi Con và loài người nên một trong Tình Yêu Ngôi Cha.

“Ngôi Con là hình ảnh của Ngôi Cha. Loài người cũng là hình ảnh của Ngôi Cha, hay cả hai là Tình Yêu của Ngôi Cha tác thành. Cha và Con lại là một Thiên Chúa, cũng chính là Thiên Chúa.

“Ngôi Ba được tạo thành giữa Cha và Con. Đó là Tình Yêu của Cha yêu Con và Con đáp lại Tình Yêu Cha. Sự yêu dấu vô cùng giữa Cha và Con đó chính là Ngôi Ba Thiên Chúa. Ngôi Ba Thiên Chúa đang ở cùng Nhân loại. Người cũng là Thiên Chúa. Người đang xâm nhập trong hết thảy mọi tim lòng Nhân loại. Người đang hoạt động mạnh mẽ trong Nhân loại để mọi người nhận biết Thiên Chúa. Tình Yêu làm được tất cả. Người là Tình Yêu của Thiên Chúa. Người sẽ tái sinh tất cả mọi linh hồn Nhân loại trong Người. Người là Sức Mạnh, là Bình An, là Hạnh Phúc, Hoan Lạc, là sự Khôn Ngoan, là Ánh Sáng, là Sự Thật ân ái diễm tuyệt của mỗi linh hồn Nhân loại. Ngài là tất cả. Bởi Ngài là Tình Yêu, Tình Yêu chính là Thiên Chúa. Cha muốn Nhân loại tôn thờ Ngài, mời gọi Ngài để Ngài Làm Chủ linh hồn Nhân loại. Cha muốn Nhân loại phải biết đến Ngài. Ngôi Ba Thiên Chúa cũng là Tình Yêu Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa. Không có Ngài mọi sự đều trở về hư vô, lầm lạc, chết chóc, đau khổ, ghen ghét, hận thù, đố kỵ, chia rẽ. Nhân loại ngày nay đang ngụp lặn trong chiến tranh, xâu xé, hận thù, cũng vì đã không biết đến Ngài, đã chẳng mời Ngài Làm Chủ tâm hồn mình, đã chẳng cộng tác với Ngài trong đời sống, việc làm và tư tưởng họ. Tình Yêu xa hẳn lòng người, nên lòng người trở nên tối tăm đau khổ. Cha kêu gọi mọi người Nhân loại hãy mời gọi Chúa Thánh Thần đến ngự trong tim lòng họ, để Ngôi Ba Thiên Chúa tái sinh linh hồn họ trong Tình Yêu. Linh hồn nào có Ngài ngự trị, linh hồn ấy nắm chắc phần rỗi, hạnh phúc, hoan lạc trường sinh.

“Thiên Chúa là Tình Yêu, Tình Yêu chính là Thiên Chúa, song Ngôi Ba đã hiệp nhất nên MỘT, Tình Yêu của Thiên Chúa vẫn thể hiện trong Nhân loại qua Mẹ Thánh Cha. Uy Quyền Tuyệt Đối và Tình Yêu đã được Thiên Chúa trao cho Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Nhân loại, mà Thiên Chúa luôn luôn ở cùng Mẹ. Trong Mẹ có đủ Ba Ngôi Thiên Chúa.

“Làm sao con hiểu được Bí Nhiệm Tình Yêu lạ lùng của Thiên Chúa khi Cha chưa tỏ rõ cho con. Ba Ngôi hiệp nhất nên MỘT THIÊN CHÚA, thì trong Cung Lòng Mẹ, trong Trái Tim Mẹ đã có đủ Ba Ngôi. Khi Thiên Thần truyền tin cho Ngôi Con Nhập Thể trong Cung Lòng Mẹ, ngay lúc đó Mẹ đã nhận cả Ngôi Cha và Ngôi Con. Vì Con do Cha mà ra, hai Cha Con yêu nhau thì trong Cung Lòng Mẹ đã có cả Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị, tuy Mẹ chỉ sinh ra Thiên Chúa Ngôi Hai, để từ Ngôi Hai Nhân loại được cứu rỗi.

“Nhân loại được kết hiệp với Thiên Chúa thế nào trong Bí Tích Tình Yêu Thánh Thể thì Mẹ cũng được kết hiệp trong Ba Ngôi như vậy. Hơn thế nữa, vì Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được diễm phúc cưu mang Thiên Chúa trong Cung Lòng, trong Trái Tim Mẹ. Thế nên, Thiên Chúa đã hiệp nhất với Mẹ trong Tình Yêu của Người, để Người trao Uy Quyền của Người cho Mẹ chăn dắt Nhân loại trong Tình Yêu Người. Khi Thiên Chúa tôn vinh Mẹ lên Ngôi Nữ Vương Trời Đất, là Thiên Chúa đã mặc nhiên công nhận Uy Quyền của Mẹ trước Nhân loại, để tất cả Nhân loại suy phục Uy Quyền Tuyệt Đối của Thiên Chúa trong Mẹ. Mẹ sẽ thay Thiên Chúa chăn dắt Dân Người, để nhờ Tình Yêu của Thiên Chúa trong Trái Tim Mẹ, Nhân loại sẽ được tràn ngập Ân Sủng và Tình Yêu, Nhân loại sẽ được săn sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ và âu yếm của Trái Tim Hiền Mẫu Maria.”

MẦU NHIỆM LOÀI NGƯỜI

hay

MẦU NHIỆM NGÔI BA THIÊN CHÚA

 

Chúa Giêsu Mạc Khải:

“Phải, Tình Yêu của Thiên Chúa lạ lùng đến nỗi tất cả mọi trí óc của loài người cũng chẳng thể suy thấu, nếu Cha chẳng mạc khải cho. Sự mạc khải Tình Yêu cuối cùng của Thiên Chúa cho Nhân loại là sự kết thúc cho một Kỷ nguyên Cứu chuộc, để tình yêu của Thiên Chúa được tất cả Nhân loại thấu hiểu và đền đáp. Bước sang một kỷ nguyên khác, kỷ nguyên của Tình Yêu ngự trị trên hết mọi loài thụ tạo. Nói chung, cả Trời Đất muôn vật chỉ còn lại một Tình Yêu duy nhất, tinh tuyền, hoàn hảo của Thiên Chúa ngự trị. Đó là kỷ nguyên của Bình an, Hoan lạc và Yêu thương ngự trị. Đó là Nước Thiên Chúa trị đến trên trần gian, để dưới Đất cũng như trên Trời đều được vinh quang Thiên Chúa tràn ngập.

“Chắc hẳn, cả Nhân loại phải ngỡ ngàng khi Cha bảo loài người là một Mầu Nhiệm trong Tình Yêu của Thiên Chúa. Phải, đó là một Mầu Nhiệm lạ lùng mà Thiên Chúa đã ban cho Nhân loại. Trước hết Cha muốn nói về Ngôi Ba Thiên Chúa.”

A.- NGÔI BA THIÊN CHÚA

“Trong Mầu Nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, không thể ngăn cách, không thể chia ly và chia rẽ, bởi Cha chính là Con, mà Con cũng do Cha mà ra, hai Cha Con cùng một bản tính như nhau. Khi Chúa Cha tạo dựng Trời Đất muôn vật thì có Ngôi Hai, Ngôi Hai được mặc lấy Ngôi Vị để cùng sống với loài người, trong loài người và vì loài người. Ngôi Hai bởi Ngôi Cha mà ra, nên Tình Yêu giữa Ngôi Cha và Con chính là kết tinh của Ngôi Ba Thiên Chúa.

“Vậy, Ngôi Ba Thiên Chúa Chính Là Tình Yêu.

“Tình Yêu ấy là kết tinh giữa bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người trong Ngôi Hai. Ngôi Cha yêu mình thế nào thì cũng yêu Ngôi Con như vậy trong bản tính loài người của Ngôi Con. Chính trong Tình Yêu ấy Ngôi Ba Thiên Chúa hoạt động mạnh mẽ trong Ngôi Con, để cùng Tình Yêu ấy, Ngôi Ba Thiên Chúa đã đem sự sống lại cho Ngôi Hai Cứu chuộc, Phục Sinh. Sự sống lại của Ngôi Hai Cứu chuộc là do Tình Yêu từ Ngôi Cha phục sinh cho Con. Tình Yêu ấy chính là Ngôi Ba Thiên Chúa.

“Vậy, Ngôi Ba Thiên Chúa chính là Tình Yêu, là Sự Sống, là sự kết hiệp mật thiết giữa Cha và Con để Cha và Con không bao giờ ngăn cách, dù Con đã mặc lấy thân phận loài người và sống giữa thế gian. Tình Yêu vẫn luôn luôn giữ Con trong bản tính Thiên Chúa duy nhất và thánh thiện như Cha, nghĩa là Cha thế nào, Con cũng nên Một như vậy. Con đã vào thế gian, sống như người thế gian, trong thế gian và vì thế gian. Tình Yêu là Thiên Chúa Ngôi Ba cũng sống như Con trong thế gian, trong lòng người.

“Ngôi Hai ở đâu, tất nơi đó có Ngôi Cha và Ngôi Thánh Thần, bởi Ngôi Cha và Con là MỘT, mà Tình Yêu giữa Cha và Con không bao giờ rời nhau. Thế nên khi Ngôi Con ngự nơi nào, nơi ấy có Ngôi Ba. Ngôi Ba lại là Tình Yêu, là Sự Sống và sự Kết Hiệp mật thiết giữa Ngôi Cha và Con, nên Ba Ngôi đến ngự trị trong tất cả mọi nơi có Ngôi Ba.

“Ngôi Hai Cứu Chuộc Nhân loại trong Máu Châu Báu Người. Người lại dùng chính Mình mà ngự trong linh hồn Nhân loại. Thế nên, khi ngự trong linh hồn Nhân loại bằng sự ẩn mình trong Hình Bánh, Hình Rượu, là Người đã nên Một trong hồn xác, trái tim Nhân loại. Người ngự ở đó, nên Thánh Thần là Tình Yêu, là Sự Sống và là sự Kết Hiệp mật thiết giữa Ngôi Cha và Con trong linh hồn Nhân loại, Ngôi Ba cũng chính là sự tái sinh cho mỗi linh hồn. Không có Ngôi Ba Thiên Chúa trong mỗi linh hồn, linh hồn ấy đã trở nên tối tăm vì mất Sự Sống, Tình Yêu và cả sự kết hiệp giữa Ngôi Cha và Con trong linh hồn ấy.

“Ngôi Ba hoạt động mạnh mẽ trong tất cả vũ trụ Trời Đất, cả vạn vật cỏ cây. Bởi Trời Đất muôn vật đều sống nhờ Tình Yêu ấy. Nơi đâu, vật gì không có Tình Yêu tất phải trở về cùng hư vô.

B.- MẦU NHIỆM LOÀI NGƯỜI

“Loài người được tạo dựng bằng Tình Yêu, trong Tình Yêu và với Tình Yêu của Thiên Chúa, là loài người đã sống bằng Tình Yêu, trong Tình Yêu và với Tình Yêu. Tình Yêu là Sự Sống của loài người. Thế nên, Mầu Nhiệm của Ngôi Ba Thiên Chúa cũng là Mầu Nhiệm loài người. Loài người được nâng lên bằng Thiên Chúa Ngôi Ba, hay Thiên Chúa Ngôi Ba được có trong Ngôi Vị Thiên Chúa vì loài người, bởi loài người và trong loài người.

“Con đừng ngạc nhiên khi Cha bảo Ngôi Ba Thiên Chúa được có vì loài người, bởi loài người và trong loài người. Nếu chẳng tác tạo loài người, ắt đã chẳng phải có Ngôi Ba Thiên Chúa trong Nhân loại. Nếu chẳng phải yêu loài người lạ lùng như thế, ắt loài người cũng chẳng có trong vũ trụ. Nếu không có loài người trong vũ trụ, tất Tình Yêu Thiên Chúa chưa được tỏ lộ. Hay nói khác đi, đúng với ngôn ngữ loài người, thì Tình Yêu tạo dựng con người nên con người sống trong tình yêu ấy, và Tình Yêu ấy thể hiện được là vì loài người, bởi loài người và trong loài người.

“Loài người không thể hiểu được rằng Tình Yêu đã yêu họ đến thế, và vì yêu như thế, nên Thiên Chúa quyết phải đem loài người về cùng với Người. Thánh Thần là Tình Yêu đang hoạt động mạnh mẽ trong tất cả mọi linh hồn Nhân loại. Người tái sinh những gì đang hư mất. Người đổi mới mọi sự xấu xa, tội lỗi, bất xứng, để đem về sự tinh tuyền, hoàn hảo của Thiên Chúa đã tạo dựng. Người đã làm cho Ngôi Hai phục sinh Sự Sống là Tình Yêu trong mọi linh hồn Nhân loại, không một người nào trong Nhân loại lại chẳng được Người ngự trị, với chính bởi Người, vì Người và trong Người, mà mỗi người trong Nhân loại được sinh ra. Thế nên, dù người ấy là người nào, là dân tộc nào, xấu xa đẹp đẽ thế nào, cũng đều có Người ngự trị, và tất cả đều do Ý Định của Thiên Chúa tạo thành. Sự khác biệt giữa tiếng nói, mầu da và phẩm chất của mỗi người có khác nhau, nhưng linh hồn tất cả Nhân loại đều như nhau, bằng nhau về mọi phương diện, bởi do một Tình Yêu, không hơn không kém của Thiên Chúa tạo thành. Tình Yêu của Thiên Chúa và Thánh Thần là Một. Thế nên, trong mỗi linh hồn Nhân loại chỉ có một Thánh Thần duy nhất hoạt động. Thánh Thần là Tình Yêu, sự Sáng, sự Sống, sự Bình an, Hoan lạc, Hạnh phúc, là Sự Thật và là Chân Lý Vĩnh Cửu của Thiên Chúa. Thánh Thần sẽ dẫn dắt con người đến sự trọn lành và hoàn hảo. Thánh Thần sẽ dẫn dắt con người đến sự thánh thiện tuyệt đối, để nên Một trong Thiên Chúa, hầu khi đến trước Uy Nhan Người, con người không bị đẩy lui vì những xấu xa, tội lỗi còn đọng lại trên thân xác và linh hồn nó.

“Thánh Thần là Tình Yêu Thiên Chúa, sẽ có một hấp lực mạnh mẽ đối với Nhân loại. Tình yêu sẽ được Tình Yêu thu hút mạnh mẽ. Sự gì tạo bởi Thiên Chúa sẽ được trả về cùng Thiên Chúa, để muôn đời được sống trong Hạnh phúc, Hoan lạc, Trường sinh.

“Khốn khổ thay cho những kẻ chối bỏ Tình Yêu của Người, muôn đời nó sẽ phải khóc lóc nghiến răng trong tăm tối, đau khổ! Thiên Chúa Nhân Từ Hay Thương Xót, Ngài sẽ không phạt tất cả những kẻ chối bỏ Người trong hoả ngục đời đời, mà tùy theo công trạng và đời sống khi còn ở dương thế mà xét xử. Nếu một linh hồn vẫn yêu mến Người, nhận thật Người là Chúa Tể Trời Đất, song vì yếu đuối mà phạm tội, họ sẽ chịu hình phạt ở luyện ngục để đền tội đó. Trái lại, một linh hồn đã từng thờ lạy Thiên Chúa, đã từng biết giáo lý, biết Tình Yêu Thiên Chúa mà còn cương quyết chối bỏ chỉ vì kiêu căng sẽ phải lãnh án đời đời. Song Thiên Chúa cũng xét lại nếu nó ăn năn trong giây phút cuối cùng của đời nó.

“Thế giới ngày nay, làn sóng vô thần đang tràn lan trên khắp nơi. Không phải những người vô thần tất cả là những người không biết Thiên Chúa. Họ biết Thiên Chúa, song vì kiêu căng, họ đã chối bỏ Ngài. Chối bỏ Ngài với Uy Quyền Tuyệt Đối của Chủ Tể Vụ Trụ Càn Khôn, để họ đưa họ lên, làm một cuộc cách mạng trong đời sống con người. Mục đích là họ muốn mọi người trong Nhân loại tôn vinh họ là những người tài ba. Họ tưởng họ sẽ làm đảo lộn đời sống loài người trong những phát minh độc ác của họ. Họ tưởng họ sẽ làm bá chủ toàn cầu do sự độc ác ấy. Thiên Chúa đã để cho họ sử dụng những gì Ngài ban, để họ tự do phát triển những độc ác ấy. Không phải Thiên Chúa đã không yêu thương loài người, song là cho tất cả Nhân loại chân nhận giá trị tuyệt đối của Tình Yêu và Uy Quyền Tối Cao của Thiên Chúa, khi Người ra tay tỏ Quyền Năng Người.

“Tùy theo lý luận và nhận xét của con người, Thiên Chúa sẽ xét xử trong Ngày Người đến. Con người muốn tự tôn, tự cao, tự đại. Đó là lý do để con người đi xa Tình Yêu Thiên Chúa. Họ muốn nâng họ lên ngang bằng Thiên Chúa với mớ kiến thức mà Ngài đã ban cho. Kiến thức ấy họ đã không dùng để phụng sự Thiên Chúa trong loài người, mà lại dùng nó để bắt loài người suy phục mình, hầu Thiên Chúa bị gạt bỏ ra ngoài lòng trí con người. Đó là sự xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa của họ. Dầu vậy, Thiên Chúa vẫn tha thứ cho họ, nếu họ ăn năn. Thánh Thần đang soi sáng và dẫn dắt họ về cùng Thiên Chúa, bằng cách cho họ thấy rõ sự bất lực của loài người trước Uy Quyền Tối Cao và Sức Mạnh Vạn Năng của Thiên Chúa.

“Nhân dịp này, Cha muốn ngõ cùng Đức Giáo Hoàng người đang thay Cha mà dẫn dắt đàn chiên của Cha trên trần gian. Cha muốn rằng, hãy thực hiện và phát động mạnh mẽ Phong Trào Đoàn Trẻ Thơ (Đạo Binh Hồn Nhỏ) ở khắp nơi trên thế giới. Hãy tận hiến tất cả Nhân loại cho Tình Yêu Giêsu-Maria. Tất cả Nhân loại tận hiến cho Tình Yêu Giêsu-Maria, là Nhân loại đã chắc chắn được tràn đầy Tình Yêu Thiên Chúa. Còn lại những người chưa tận hiến vẫn cứng lòng, Cha sẽ dùng những hy sinh, hãm mình, cầu nguyện của cả Nhân loại mà cứu nó. Cha nhắc lại, Cha muốn có một ngày cả Nhân loại Tận hiến cho Tình Yêu của Hai Trái Tim Giêsu-Maria. Đó là ngày mở đầu cho Kỷ nguyên Tình Yêu ngự trị trong Nhân loại.

“Hỡi con, vinh quang sẽ tràn ngập Đất Nước (VN) con trong một ngày không xa, khi mà Tình Yêu đã quét sạch mọi ô nhiễm và tội ác khỏi Đất Nước con. Quyền năng của Cha sẽ tỏ hiện trong ngày ấy, trong Đất Nước đau thương khốn khổ này, cho tất cả tiếng nói phải nhận thật Tình Yêu Cha ban cho dân tộc nhỏ bé đầy đau thương, nhưng cũng không kém Tình Yêu và sự trông cậy nơi Thiên Chúa. Cha không để một người nào, một dân tộc nào phải thất vọng vì đã trông cậy nơi Cha. Thể hiện lời hứa ấy, Cha sẽ đem bình an, hoan lạc, yêu thương về cho Đất Nước con đầu tiên. Những Lời Cha dạy hôm nay, sẽ phải đến tay Đức Giáo Hoàng đúng ngày giờ Cha đã định. Với Tình Yêu nồng nàn và sự trông cậy vững chắc, Ngài sẽ thực hiện những ước muốn của Cha...” Chúa Giêsu Mạc khải.

 

 

 

MẠC KHẢI VIỆT NAM – SAIGON 1976-1986

 

Thụ khải VN ẩn danh.

Linh hướng: LM Phaolô Trần văn Lý,

cựu giáo sư sử địa Đại học Công giáo Đà lạt.

Phổ biến: Antôn Nguyễn