Thư Ngỏ của Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên Giám mục Kontum